Database on German and European Economic Law

 Directive 2004/109/EC

I. Description

Article 33 of the Transparency Directive (Directive 2004/109/EC) requested the European
Commission to report on the operation of this Directive1. The report published by the
Commission in accordance with this Article shows that the transparency requirements of the
Directive are considered to be useful for the proper and efficient functioning of the market by
a majority of stakeholders.
However, despite these achievements, the review of the operation of the Transparency
Directive showed that there are areas where the regime it created could be improved. It is thus
desirable to provide for the simplification of certain issuers' obligations with a view to make
regulated markets more attractive for small and medium-sized issuers raising capital in
Europe. Additionally, the legal clarity and effectiveness of the existing transparency regime
needs to be increased, notably with respect to the disclosure of corporate ownership.
This proposal for an amendment of the Transparency Directive is consistent with the objective
of maintaining and, where necessary, enhancing the level of investor protection envisaged in
the Directive and ensuring that the information disclosed is sufficient and useful for
investment purposes at acceptable cost.

II. General Information

Title

Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC

Abbreviations
Transparency Directive
Status
Existing
Directive
2004/109/EC
Source
O.J. EC No L (Legislation), Edition 390, Year 2004, p.38-57
Adoption
12/15/2004
Promulgation
12/31/2004
Character
Lamfalussy Framework Act
Implementation
Legal Basis
Art. 44 und 95 EC
Legislative Procedure
Codecision procedure
Background

III. Versions and Legislative History

1. Versions

Titel
Allg. Daten
Textfassung

Original Text Transparency Directive:
Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC

  2004/109/EC

Beschluss:
12/15/2004 (A)
Verkuendung:
12/31/2004 (P)
(A) Adoption | (P) Promulgation

2. Legislative History

Datum
Typ / Titel
Textfassungen
02/25/2004
Report of the European Parliament - 1st reading
A5 0079/2004
12/10/2003
Opinion of the European Economic and Social Committee
ABL. No. C 80, p. 128
09/30/2003
Opinion of the European Central Bank
ABL. No. C 242, p. 6
03/26/2003
Proposal
COM (2003) 138 final

3. Legal Impact

Auswirkungstyp
Richtlinie
Textfassungen
Amendment
  Directive 2001/34/EC

IV. Implementing / Legislative Act (Level 2)

1. Implementation

2. CESR Level 2

CESR´s technical advice to the European Commission on Indian GAAP
CESR/08-859
10/2008
Consultation Paper
08-639

V. Umsetzung in den Mitgliedstaaten

1. Implementation in Germany

2. Implementation in other Member States

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN :2 MEI 2007. - Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. -23 MEI 2007. - Wet tot opheffing van artikel 8 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, en tot wijziging van artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Concordance table

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN -14 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN -14 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Закон за независимия финансов одит

Закон за кредитните институции

Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Закон за Комисията за финансов надзор

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Търговски закон

Административнопроцесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

Закон за счетоводството

Закона за пазарите на финансови инструменти

Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

Zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony

Zákon č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz

Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

Zákon č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č. 142/1996 Sb, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejích se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Zákon č. 88/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

Zákon č. 437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Concordance table (MNE(2008)54490)

Zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Concordance table (MNE(2008)52980)

Zákon č. 69/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdjších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů

Concordance table (MNE(2009)53465)

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

2004/109 Bek. 1467 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

2004/109 Bek. 1466 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bekendtgørelse nr. 274 af 21. marts 2007 om storaktionærer

Bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse nr 475 af 30. maj 2007 om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love

Concordance table (MNE(2008)52632)

Bekendtgørelse nr. 172 af 23. februar 2007 om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs m.v.

Väärtpaberituru seadus1

Part 3 of No. 41 of 2006 Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act 2006

Stautory Instrument No. 277 of 2007 TRANSPARENCY (DIRECTIVE 2004/109/EC) REGULATIONS 2007

Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάρευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις

REAL DECRETO 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.

LEY 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores

Concordance table (MNE(2007)54046)

Concordance table (MNE(2007)57874)

LOI no 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptationau droit communautaire dans les domaines économique et financier (1)

Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret no 67-236 du 23  mars 1967sur les sociétés commerciales

Arrêté du 4 janvier 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Arrêté du 26 février 2007 portant modification de l’arrêté du 4 janvier 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confianceet la modernisation de l’économie (1)

Concordance table (MNE(2009)51926)

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195. Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009.

Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 1K-3 "Dėl periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023

Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé et portant transposition de:– la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dontles valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE– l’article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationaleset portant modification de:– la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.

Concordance table (MNE(2008)50443)

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockagecentralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

A pénzügyminiszter24/2008. (VIII. 15.) PMrendeletea nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkalkapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletesszabályairól (MNE(2008)55598)

Concordance table (MNE(2008)52945)

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2006. évi IV.törvénya gazdasági társaságokról (MNE(2006)55166)

2007. évi CXXXVII.törvénya pénzügyi szolgáltatásokat érintõ egyes törvényekjogharmonizációs célú módosításáról (MNE(2007)58747)

Concordance table (MNE(2008)55605)

Concordance table (MNE(2008)55600)

2007. évi CXXXV.törvénya Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről (MNE(2008)50074)

Concordance table (MNE(2008)55006)

ACT No. XX of 2007AN ACT to amend various financial services laws.

Listing Rules (MNE(2007)54019)

Legend

Legislative Act Status

Documents

This page is available in other languages.

Admin Navigation

Diese Seite durchsuchen

Overview

I. Description
II. General Information
III. Versions and Legislative History
1. Versions
2. Legislative History
3. Legal Impact
IV. Implementing / Legislative Act (Level 2)
1. Implementation
2. CESR Level 2
V. Umsetzung in den Mitgliedstaaten
1. Implementation in Germany
2. Implementation in other Member States